Home
Home About Us Products R & D Applications Downloads

ALGEMENE ONDERZOEKS-, ADVIES-, VERKOOP-, LEVERINGS- EN

BETALINGSVOORWAARDEN VAN SENDOT RESEARCH BV

(gedeponeerd onder nr. 62488295 bij KvK Haaglanden)


Artikel 1  Algemeen

1.1  In hierna te noemen algemene voorwaarden wordt verstaan onder

Opdrachtnemer: SenDot Research B.V., en onder Opdrachtgever: de

Wederpartij of Rechtspersoon die aan Opdrachtnemer een opdracht,

zoals in deze voorwaarden bedoeld, verstrekt.

1.2  De algemene leveringsvoorwaarden hebben betrekking op alle

onderzoeksvoorstellen, onderzoeks- en advieswerkzaamheden,

offertes, opdrachten en betrekkingen, geleverd of te leveren door

Opdrachtnemer.

1.3  De door de Opdrachtgever gehanteerde eigen voorwaarden

blijven onverlet voor zover niet in strijd met de algemene voorwaarden.

In dat geval zullen de voorwaarden van Opdrachtnemer te allen tijde

voorrang hebben. Op van de leveringsvoorwaarden afwijkende

condities kan slechts een beroep worden gedaan indien zij door de

directie van Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.


Artikel 2  Toepasselijkheid van de voorwaarden, titels en taal

2.1  Indien één of meerdere bepalingen in de Voorwaarden op enig

moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden,

blijven de overige bepalin­gen van de Voorwaarden volledig van kracht.

2.2  De titels en de artikelen van deze Voorwaarden dienen uitsluitend

om de lezing en overzichtelijkheid daarvan te vergemakkelijken en

hebben geen andere betekenis. De titels zullen in het bijzonder

niet kunnen worden gebruikt voor de interpretatie van deze Voorwaarden.

2.3  De in de Nederlandse taal opgestelde Voorwaarden hebben

gelding boven de in de Engelse of andere taal vertaalde Voorwaarden.


Artikel 3  Haalbaarheidsonderzoek

3.1  Opdrachtnemer dient zich in voldoende mate op de hoogte te stellen

van de doelstellingen van Opdrachtgever met de opdracht.

3.2  Onderzoeksvoorstellen van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de

informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er

voor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de

opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

3.3  Opdrachtgever staat er tevens voor in dat hij gerechtigd is alle aan

Opdrachtnemer verstrekte gegevens, voor onderzoek aan te doen

wenden.


Artikel 4  Onderzoeksvoorstellen en offertes

4.1  Alle onderzoeksvoorstellen en offertes van Opdrachtnemer zijn

vrijblijvend.

4.2  Opdrachtnemer kan voor het onderzoeksvoorstel doen kosten

in rekening brengen, mits dit van tevoren met Opdrachtgever is overeengekomen.

4.3  Indien Opdrachtgever bij meer dan één (potentiële)

Opdrachtnemer een aanvraag heeft gedaan voor het uitbrengen van een

onderzoeksvoorstel, is Opdrachtgever verplicht alle (potentiële) opdrachtnemers

te informeren over het aantal aanvragen.

4.4  Indien Opdrachtgever deze verplichting niet mocht nakomen en aan

Opdrachtnemer geen opdracht verstrekt, is Opdrachtgever de kosten verschuldigd

die Opdrachtnemer heeft gemaakt in verband met het doen van het onderzoeksvoorstel.

4.5  Door Opdrachtnemer aangeboden tarieven en kosten kunnen gedurende vier

maanden na het aanbod niet worden verhoogd, tenzij de uitvoering van het

onderzoek door toedoen van Opdrachtgever niet kan plaatsvinden binnen

de in het onderzoeksvoorstel vermelde periode of Opdrachtnemer zich het

recht van verhoging heeft voorbehouden.

4.6  De in offertes vermelde bedragen zijn altijd exclusief omzetbelasting.

4.7  Door of namens de Opdrachtnemer verstrekte bronnen als prijslijsten,

brochures, cata­logi, folders, websites en andere gegevens binden de

Opdrachtnemer slechts voor zover in de offerte expliciet naar gegevens uit

deze bronnen wordt verwezen.

4.8  Indien geen overeenkomst tot stand komt, zal de Opdrachtgever aan

de Opdrachtnemer voldoen de door de Opdrachtnemer in rekening gebrachte

kosten welke zij redelijker­wijze moest maken om een offerte te kunnen uitbrengen.

4.9  Alle in verband met een aanbod aan de Opdrachtgever verstrekte informatie

in de vorm van onder meer doch niet uitsluitend brochures, catalogi, prijslijsten,

folders, cor­respondentie en digitale opslagmedia en alle daarin of daarbij

verstrekte gegevens in de vorm van onder meer ontwerpen, tekeningen/afbeeldingen,

plannen, ideeën, modellen, monsters, tabellen, schema’s, databases of

berekeningen blijven uitdruk­kelijk en exclusief de industriële of intellectuele

eigendom van de Opdrachtnemer.


Artikel 5  Opdrachten en overeenkomsten

5.1  Een opdracht of overeenkomst komt schriftelijk tot stand door acceptatie door de

Opdrachtgever van een door de Opdrachtnemer verstrekte offerte, of door bevestiging

door de opdrachtnemer van een door de opdrachtnemer gegeven order

5.2  Een verslag van een bespreking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarin

tot een overeenkomst wordt gekomen en welk verslag aan de Opdrachtgever is

verstuurd, geldt als een bewijs van het bestaan van de onderhavige overeenkomst..

5.3  Voor zover de omvang van de aanvaarding – ook wel: de opdracht - van de

Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer op enig punt afwijkt van het Aanbod dat

door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever is gedaan, komt de opdracht pas

tot stand op het moment dat de Opdrachtnemer schriftelijk de totstandkoming en de

inhoud van de overeenkomst bevestigt en daarbij precies omschrijft welke verbintenissen

uit de overeenkomst voor beide partijen voortvloeien.

5.4  Voor werkzaamheden of opdrachten waarvoor de Opdrachtnemer gezien de aard

en omvang ervan geen offerte of opdrachtbevestiging verzendt of heeft verzonden,

geldt dat de overeenkomst tot stand komt op het moment dat de Opdrachtnemer

daadwerkelijk met de uitvoering van de overeenkomst begint of opdracht daartoe

geeft aan derden. In een dergelijk geval geldt de factuur als opdrachtbevestiging,

deze wordt tevens geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

5.5  De Opdrachtnemer zal standaarddocumentatie zoals onder andere fabriekstekeningen,

beschrijvingen, instructies en testcertificaten kosteloos in enkelvoud verstrekken.

De Opdrachtgever is een redelijke vergoeding verschuldigd aan de Opdrachtnemer

voor extra exemplaren van dergelijke documentatie.

5.6  De Opdrachtgever zal op het eerste verzoek van de Opdrachtnemer zekerheden

verstrekken over de tijdige voldoening van haar verbintenissen uit de overeenkomst

aan de Opdrachtnemer.

5.7  De Opdrachtnemer is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de

uitvoe­ring van de overeenkomst en om de kosten hiervan conform de in de offerte

opgenomen tarieven aan de Opdrachtnemer in rekening te brengen.


Artikel 6  Wijziging, annulering, onderbreking of verlenging van de opdracht

6.1  Levertijden worden per opdracht afgesproken. De opdracht zal worden uitgevoerd

binnen de in overleg met Opdrachtgever in de offerte gestelde termijn, tenzij zulks

onmogelijk blijkt. De termijn waarbinnen het werk moet zijn uitgevoerd, vangt aan

na het tot stand komen van de overeenkomst doch niet eerder dan na ontvangst

van alle door Opdrachtnemer benodigde informatie en gegevens alsmede na

verkrijging van alle noodzakelijke vergunningen, goedkeuringen en ontheffingen

en na een vooraf tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen

betaling van een voorschot. Indien overschrijding van de termijn dreigt zal

Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

Overschrijding van de levertijd door Opdrachtnemer kan nimmer leiden tot

aansprakelijkheidsstelling en hieruit voortvloeiende eisen tot schadevergoeding

door Opdrachtgever.

6.2  Indien Opdrachtgever wijzigingen in de opzet en/of inhoud van het onderzoek

wenst aan te brengen, zal Opdrachtgever daartoe tijdig in overleg treden met

Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal aan de gewenste wijzigingen meewerken,

mits zulks in redelijkheid van Opdrachtnemer kan worden verlangd en over de

kosten die hierover in redelijkheid extra kunnen worden berekend, dan wel in

redelijkheid in mindering komen, overeenstemming wordt bereikt.

6.3  Het is Opdrachtnemer nimmer toegestaan wijzigingen aan te brengen in

de overeengekomen opzet en/of inhoud van een onderzoek zonder dat Opdrachtgever

daarmee heeft ingestemd.

6.4  Opdrachtgever is verplicht alle kosten en schade te vergoeden die rechtstreeks

voortvloeien uit eenzijdige annulering of onderbreking van de overeenkomst. Indien

de Opdrachtgever een gesloten overeenkomst eenzijdig annuleert, blijft hij tot betaling

verplicht van het bedrag dat hij verschuldigd zou zijn als de overeenkomst niet zou zijn

opgezegd, tenzij de oorzaak van deze annulering aan de Opdrachtnemer is toe te schrijven.

6.5  Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om resultaten van diensten of goederen

terug te vorderen indien de Opdrachtgever de voorwaarden of overeenkomst niet naleeft.

6.6  Indien Opdrachtgever van mening is dat de overschrijding van de bij benadering

vastgestelde levertermijn voor hem als onredelijke bezwarend moet worden aangemerkt,

zal Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk een redelijke levertermijn stellen.

Opdrachtnemer is verplicht na ontvangst van de hierboven bedoelde kennisgeving

in overleg te treden met Opdrachtgever over de voorgestelde levertermijn.

6.7  Er kan uitsluitend sprake zijn van een fatale levertermijn indien een precieze

datum in de overeenkomst is vastgelegd waarop de levering moet geschieden, welke

datum tevens expliciet als fatale levertermijn is aangeduid. Een fatale levertermijn is niet

bindend ingeval:

− van tussentijdse wijzigingen in de opdracht;

− van meerwerk;

− van buiten de macht van Opdrachtnemer gelegen factoren, die veldwerk of technische afwerking

    kunnen beïnvloeden;

− Opdrachtgever gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking dient te stellen en die gegevens

    niet tijdig, onjuist en/of gebrekkig worden aangeleverd;

− Opdrachtgever zijn contractuele verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.


Artikel 7  Vrijwaring

Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer een algehele en onvoorwaardelijke vrijwaring

voor aanspraken van derden die voortvloeien uit:

− de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens voor het onderzoek;

− het gebruik van onderzoeksuitkomsten.


Artikel 8  Prijzen en betaling

8.1  Opdrachten worden aangenomen op basis van een vaste prijs of op basis van nacalculatie.

Tenzij anders is vermeld, zijn alle door de Opdrachtnemer in de offerte genoemde bedragen

exclusief omzetbelasting.

8.2  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden direct na datering

van de factuur. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor tussentijdse rekeningen te zenden

of vooruitbetaling te verlangen. Dergelijke tussentijdse betalingen of vooruitbetalingen

hebben altijd het karakter van een voorschot.

8.3  Indien de overeengekomen termijn waarbinnen de opdracht voltooid moet zijn buiten

toedoen van de Opdrachtnemer met meer dan drie maanden wordt overschreden, zal de

prijs alsnog worden bepaald op basis van nacalculatie, waarbij het oorspronkelijke

overeengekomen bedrag als richtprijs zal gelden.

8.4  Opdrachtnemer zal bij te late betaling 1,5 % rente per maand over het factuurbedrag

in rekening brengen vanaf de dag dat de opdrachtgever in gebreke is gebleven te voldoen

aan de betalingsverplichting. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door inschakeling

van derden, komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever.

De buitengerechtelijke incassokosten bedragen alsdan ten minste 15 % van het te incasseren bedrag.


Artikel 9  Opslag

Opdrachtnemer zal de goederen welke ten behoeve van een onderzoek zijn aangeboden of

de restanten daarvan indien mogelijk gedurende 2 weken na datum van de factuur bewaren.

Eventuele kosten hieraan verbonden zijn in de opdracht vermelde prijs inbegrepen.

Opdrachtnemer heeft het recht goederen, documenten en dergelijke ter zekerheid onder

zich te houden zolang opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet.


Artikel 10  Risico

10.1  Het risico met betrekking tot de door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever

te leve­ren goederen gaat, in geval de Opdrachtnemer deze uit voorraad levert, over op

de Opdrachtgever vanaf het moment dat deze ten behoeve van de Opdrachtgever

worden afgezonderd van de overige voorraadartikelen in haar magazijn.

10.2  Ongeacht wat partijen bepalen met betrekking tot het moment waarop het

risico overgaat op de Opdrachtgever geschiedt eveneens voor risico van Opdrachtgever

het in- en uitladen, het horizontaal en verticaal vervoer (transport) en de montage,

installatie, afstelling, inregeling, kalibratie en inbedrijfstelling van de goederen,

ook indien dit mocht plaatsvinden voordat het risico overgaat op Opdrachtgever

zoals bedoeld in de eerste helft van deze zin.


Artikel 11  Levering en levertijd

11.1  Voor orders of leveringen die een bepaald bedrag niet te boven gaan en voor

zover de Opdrachtnemer hierop jegens de Opdrachtgever een beroep doet, is de

Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een door de Opdrachtnemer te bepalen

redelijk bedrag aan administra­tiekosten verschuldigd.

11.2  Ongeacht het moment waarop het risico overgaat op de Opdrachtgever geldt

dat het moment van levering gelijk is aan het moment waarop de goederen worden

uitgeladen of gelost op de plaats die daartoe is overeengekomen

(de feitelijke overdracht); het voorgaande geldt ook indien de Opdrachtnemer

de goederen moet monteren, installeren en/of in bedrijf stellen.

11.3  De Opdrachtgever dient eventuele tekorten, manco’s en beschadigingen

binnen 24 uur na de levering Schriftelijk rechtstreeks aan de Opdrachtnemer te

melden, bij ge­breke waarvan de goederen geacht zullen worden de Opdrachtgever

in goede orde, compleet en zonder schade of beschadigingen te hebben bereikt.

11.4  De Opdrachtnemer is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveringen) en

deze gedeelten afzonderlijk in rekening te brengen. De Opdrachtgever is verplicht de

af­zonderlijke facturen te voldoen in overeenstemming met het bepaalde in artikel 8 van

deze Voorwaarden.

11.5  De Opdrachtnemer is niet verplicht om nadat een goed is geleverd aan

Opdrachtgever, reserve-onderdelen te kunnen naleveren tenzij dit uitdrukkelijk tussen

partijen is overeengekomen en voor zover deze onderdelen nog leverbaar zijn.

11.6  In de offerte genoemde doorlooptijden en levertijden met betrekking tot

verbintenissen van de Opdrachtnemer zijn geen fatale termijnen. Verzuim treedt

daarom niet eerder in dan nadat de Opdrachtnemer door de Opdrachtgever in

gebreke is gesteld en zij nalaat binnen een redelijke termijn alsnog haar

verbintenissen uit de overeenkomst na te komen.

11.7  De Opdrachtnemer is verplicht de opgegeven levertijd of leveringstermijn

zoveel mo­gelijk in acht te nemen, doch zal nimmer aansprakelijk zijn voor

enige overschrij­ding daarvan. Bij overschrijding daarvan is de Opdrachtnemer

niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard ook. Overschrijding

van een levertijd of leveringstermijn geeft de Opdrachtgever niet het recht om de

overeenkomst op te zeggen of te ontbinden dan wel afname van goederen te

weigeren. In geval van excessieve overschrijding van een levertijd of

leveringstermijn zullen partijen met elkaar in overleg treden.

11.8  Indien goederen niet binnen de levertijd of leveringstermijn door de

Opdrachtgever worden afgenomen, of indien de Opdrachtgever een

overeengekomen afroeptermijn niet in acht neemt, is de Opdrachtnemer

gerechtigd de desbetreffende goederen aan de Opdrachtgever in rekening

te brengen en is de Opdrachtnemer voorts gerechtigd deze goederen naar

eigen inzicht maar geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever op

te (doen) slaan. In geval van niet-afname of niet-afroepen door de Opdrachtgever

binnen de daarvoor geldende termijn kan de Opdrachtnemer naar keuze

nakoming door de Opdrachtgever vorderen dan wel de overeenkomst ontbinden,

onverminderd het recht van de Opdrachtnemer, in beide gevallen, om

schadevergoeding te vorderen.


Artikel 12  Transport en verpakking

12.1  De Opdrachtnemer bepaalt geheel naar eigen inzicht de wijze van verpakken,

transport, verzending enzovoorts van goederen, zulks onverminderd het bepaalde

omtrent het risico in artikel 10.2 van deze Voorwaarden.

12.2  Indien de Opdrachtgever specifieke wensen heeft en voor zover de Opdrachtnemer

met deze wensen instemt met betrekking tot verpakking en/of transport, waaronder

mede begrepen verplaatsing binnen het bedrijf of bedrijfsterrein, is de Opdrachtgever

gehouden de kosten die de Opdrachtnemer hiervoor aan haar in rekening brengt te

vergoeden.


Artikel 13  Overmacht

13.1  Onverminderd het in andere artikelen in deze voorwaarden bepaalde is

Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk indien Opdrachtnemer niet aan zijn

verplichting jegens de Opdrachtgever kan voldoen ten gevolge van overmacht.

Als zodanig worden beschouwd alle omstandigheden die een normale

uitoefening van de werkzaamheden verhinderen, zoals onder meer

oorlogsomstandigheden, brand en andere vernietigingen, bedrijfsstoornissen

in welke vorm dan ook, stakingen, overheidsmaatregelen, diefstal en dergelijke.

13.2  Indien derden, van wie Opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht

afhankelijk is, hun verplichtingen jegens Opdrachtnemer niet of niet tijdig

nakomen op grond van omstandigheden, die volgens bovenstaande overmacht

voor Opdrachtnemer zou hebben opgeleverd, zal dit niet of niet tijdig nakomen

door die derden ook voor Opdrachtnemer overmacht jegens de Opdrachtgever

opleveren.Artikel 14  Garantie/Service

14.1  Met inachtneming van in ander artikelen in de Voorwaarden bepaalde

garandeert de Opdrachtnemer de deugdelijkheid van de gebruikte materialen

en de toegezegde eigenschappen en de hiermede samenhangende juiste

werking van de door de Opdrachtnemer geleverde goederen conform de

meegeleverde productspecificaties.

14.2  De garantie geldt slechts voor nieuwe producten voor een periode van

twaalf (12) maanden vanaf de levering (inclusief de eventuele ‘zichtperiode’)

aan de Opdrachtgever. Garantie voor door de Opdrachtnemer van derden

ingekochte goederen wordt slechts gegeven indien en voor zover deze derde

garantie verleent.

14.3  Gebreken aan geleverde goederen welke onder de garantie vallen worden,

uitslui­tend ter beoordeling van de Opdrachtnemer, of wel hersteld, of wel door

nieuwe leve­ring vervangen indien de gebreken naar het oordeel van de

Opdrachtnemer te wijten zijn aan constructiefouten of fouten in of tekortkomingen

van gebruikte materialen waardoor de goederen voor de Opdrachtgever onbruikbaar

zijn voor het doel waarvoor zij redelijkerwijs geacht kunnen worden te zijn bestemd.

14.4  Garantiewerk wordt in beginsel uitgevoerd binnen het bedrijf van de

Opdrachtnemer (bijvoorbeeld op diens serviceafdeling), en tijdens de normale

werkuren. Garantie-werkzaamheden kunnen alleen dan buiten normale werkuren

plaatsvinden indien er een afzonderlijk servicecontract is afgesloten en alleen

indien en voor zover dit uit dat servicecontract voortvloeit.

14.5  De Opdrachtnemer is gerechtigd garantiewerkzaamheden buiten haar eigen

bedrijf te (laten) verrichten indien dit, ter beoordeling van de Opdrachtnemer, in het

belang is van die Werkzaamheden dan wel indien het verrichten van dergelijke

Werkzaamheden in het bedrijf van de Opdrachtnemer redelijkerwijs niet mogelijk

of niet wenselijk is.

14.6  De Opdrachtgever dient goederen die voor garantiewerk in aanmerking komen,

franco aan de Opdrachtnemer te zenden. Indien de Opdrachtnemer buiten het eigen

bedrijf garantiewerk dient te (laten) verrichten is de Opdrachtnemer gerechtigd de

daaraan ver­bonden reis- en verblijfkosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen,

alsmede de eventuele (bijzondere) kosten van transport, verpakking en verzekering

en de kosten van de te gebruiken beproevingsapparatuur en materialen.

14.7  Indien blijkt dat aan de Opdrachtnemer voor herstel of reparatie aangeboden

goederen geen gebreken vertonen, is de Opdrachtgever gehouden alle door de

Opdrachtnemer ge­maakte kosten aan haar te voldoen.

14.8  Alle garantieaanspraken vervallen indien de Opdrachtgever zelf wijzigingen in

en/of reparaties aan het geleverde verricht dan wel laat verrichten, of indien het

gele­verde niet nauwkeurig wordt of is gebruikt of behandeld volgens de bijgeleverde

of toepasselijke (fabrieks-) voorschriften of de gebruiksaanwijzing of op andere wijze

onoordeelkundig wordt of is gebruikt of behandeld, of indien in of ten aanzien van het

geleverde een softwareaanpassing heeft plaatsgevonden die niet door de Opdrachtnemer

is geschied, of indien het geleverde wordt of is gebruikt of toege­past voor andere

doeleinden dan waarvoor het is bestemd, of indien het geleverde wordt of is gebruikt

op een wijze welke voor de Opdrachtnemer redelijkerwijs niet was te verwachten.

14.9  Voor verbruiksartikelen geldt geen garantie.

14.10  Niet-nakoming door de Opdrachtgever van een of meer van haar verbintenissen

ont­heft de Opdrachtnemer van haar garantieverplichtingen.

14.11  Voldoening aan de garantieplicht geldt als enige en volledige schadevergoeding.


Artikel 15  Retentierecht en zaakvorming

15.1  Op alle goederen welke zich van of namens de Opdrachtgever onder de

Opdrachtnemer bevinden, ongeacht de oorzaak of reden daarvan, heeft de

Opdrachtnemer een retentierecht zolang de Opdrachtgever niet aan al haar

verplichtingen jegens de Opdrachtnemer heeft voldaan.

15.2  In het geval de Opdrachtnemer haar retentierecht uitoefent met betrekking

tot be­paalde goederen heeft de Opdrachtgever geen recht op enige vergoeding

in geval van geheel of gedeeltelijk tenietgaan of verlies van die goederen en/of

schade aan die goederen buiten de toerekenbare schuld van de Opdrachtnemer.

15.3  Het risico voor die goederen blijft bij de Opdrachtgever gedurende de periode

dat de Opdrachtnemer haar retentierechten uitoefent.

15.4  Indien de Opdrachtgever (mede) uit door de Opdrachtnemer geleverde zaken

een nieuwe zaak vormt, vormt de Opdrachtgever de nieuw gevormde zaak voor de

Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle op grond van de overeenkomst

verschuldigde bedragen heeft voldaan; de Opdrachtnemer heeft in dat geval tot

het moment van volledig vol­doening door de Opdrachtgever alle rechten als

eigenaar van die gevormde zaak.


Artikel 16  Ingebrekestelling, opschorting, ontbinding, beëindiging en

tussentijdse beëindiging

16.1  In het geval een partij in verzuim is, geeft dit de andere partij de bevoegdheid

om de opdracht overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onverminderd

de bevoegd­heid om nakoming te vorderen.

16.2  De Opdrachtnemer is in geval van ontbinding niet gehouden tot het voldoen

van een schadevergoeding.

16.3  Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen wordt de Opdrachtgever

indien hij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke

voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement,

surseance van betaling, liquidatie, of indien hij onder beheer, bewind of curatele

wordt gesteld, geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft opdrachtnemer het

recht, zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de

uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of

gedeeltelijk te ontbinden, ter keuze van de opdrachtnemer, zonder dat Opdrachtnemer

tot enige schadevergoeding gehouden is doch onverminderd het recht van

Opdrachtnemer op vergoeding van de schade die het gevolg is van de wanprestatie

en de opschorting of ontbinding. In deze gevallen is elke vordering die Opdrachtnemer

ten laste van de Opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar.

16.4  Indien een partij een overeenkomst ingevolge de bepalingen van dit artikel

ont­bindt, zullen de bedragen die de Opdrachtgever op het ogenblik van ontbinding

aan de Opdrachtnemer verschuldigd is ten volle verschuldigd blijven en zal de

Opdrachtgever ten aanzien van deze bedragen de rente en kosten verschuldigd

zijn volgens de bepalingen van deze Voorwaarden, onverminderd het recht van

de Opdrachtnemer tot het vorderen van schadevergoeding, tot het gebruik maken

van de rechten voort­vloeiende uit eigendomsvoorbehoud tot het nemen van overige

(rechts) maatrege­len en overige aan de Opdrachtnemer toekomende rechten.

16.5  Indien Opdrachtnemer als gevolg van een oorzaak die Opdrachtgever kan

worden toegerekend, de opdracht niet heeft kunnen uitvoeren of niet heeft kunnen

uitvoeren conform het daaraan ten grondslag liggende onderzoeksvoorstel, zal

Opdrachtnemer Opdrachtgever schriftelijk in gebreke stellen en hem een

redelijke termijn gunnen om zijn verplichtingen alsnog na te komen, bij

gebreke waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is de overeenkomst door middel

van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, waarbij Opdrachtnemer

tevens aanspraak kan maken op vergoeding van de schade die zij door de

ontbinding heeft geleden.

16.6  Ingeval de opdracht door de Opdrachtgever voortijdig wordt beëindigd,

is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd voor de

tot op dat moment verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. Daaronder

wordt onder meer verstaan werkzaamheden en kosten gemoeid met voorbereiding,

overleg, ontwerp onderzoek, aanschaf van middelen ten behoeve van de opdracht,

analyse, rapportage, advisering, ingebruikname van systemen en (gereserveerd)

veldwerk.


Artikel 17  Eigendomsvoorbehoud

17.1  Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 10 van deze Voorwaarden omtrent

het risico en de overgang daarvan, blijven alle door of namens de Opdrachtnemer

geleverde goederen eigendom van de Opdrachtnemer tot op het moment van

volledige betaling van al hetgeen de Opdrachtgever, uit welk hoofde ook, aan de

Opdrachtnemer verschul­digd is, hieronder tevens begrepen hetgeen de

Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer ver­schuldigd is geworden na de

totstandkoming van de overeenkomst, met inbegrip van alle renten en kosten.

De Opdrachtgever is verplicht om zolang ingevolge het in dit artikel bepaalde

de eigendom van door of namens de Opdrachtnemer geleverde goederen

nog aan de Opdrachtnemer toekomt, deze goederen zodanig van andere

goe­deren afgescheiden te houden dat zij gemakkelijk en duidelijk als goederen

van de Opdrachtnemer te herkennen zijn.

17.2  Ingeval van niet-betaling van enig door de Opdrachtgever aan de

Opdrachtnemer verschul­digd en opeisbaar bedrag, en voorts in geval de

overeenkomst wordt beëindigd, is de Opdrachtnemer gerechtigd de goederen

ten aanzien waarvan het eigendomsvoor­behoud geldt als eigendom terug te

vorderen en de daarmede verband houdende maatregelen te (doen) nemen,

onder verrekening van het eventueel reeds ter zake van die goederen betaalde,

zulks onverminderd het recht van de Opdrachtnemer om vergoeding te verlangen

voor eventueel verlies of schade. In geval van dergelijke niet-betaling of van

beëindiging van de overeenkomst is elke vordering welke de Opdrachtnemer

op de Opdrachtgever heeft ineens en dadelijk opeisbaar.

17.3  De Opdrachtgever dient op eerste verzoek van de Opdrachtnemer een

volmacht te ver­strekken voor de onmiddellijke terugname van de nog niet ten

volle betaalde goe­deren, waar deze zich ook mochten bevinden.

17.4  De Opdrachtgever is gerechtigd goederen ten aanzien waarvan een

eigendoms­voorbehoud ten gunste van de Opdrachtnemer geldt in het kader

van de normale bedrijfsuitoefening te verkopen of te gebruiken; op deze

goederen mag echter geen zekerheidsrecht worden gevestigd, terwijl de

Opdrachtgever ten aanzien van deze goederen geen handelingen mag (doen)

verrichten waardoor deze onderdeel of bestanddeel zouden worden van een of

meer andere goederen. In geval goe­deren worden doorgeleverd ten aanzien

waarvan nog een eigendomsvoorbehoud ten gunste van de Opdrachtnemer

geldt, is de Opdrachtgever verplicht daarvan zelf de eigendom voor te behouden

en op eerste verzoek van de Opdrachtnemer alle vorde­ringen op de schuldenaar

van de Opdrachtgever, tot het verschuldigde bedrag, aan de Opdrachtnemer te

cederen.


Artikel 18  Aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer

18.1  Adviezen, analyses en rapporten worden naar beste weten en kunnen door

Opdrachtnemer uitgevoerd rekening houdend met de laatste stand der techniek.

Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Schade

voortvloeiend uit al dan niet juiste advisering, onjuiste analyses, onjuiste rapportage

of levering van niet juiste producten, kunnen niet op Opdrachtnemer diens

medewerkers, of enig andere betrokkene van Opdrachtnemer, bij levering,

productie of dienstverlening worden verhaald, tenzij er sprake is van grove

nalatigheid of opzet, in welk geval Opdrachtnemer tot geen hogere schadevergoeding

verplicht is dan het bedrag gelijk aan de contraprestatie van de Opdrachtgever.

18.2  De aansprakelijkheid voor de schade uit dien hoofde wordt beperkt tot het

bedrag van de vergoeding die Opdrachtnemer voor haar werkzaamheden in het

kader van de opdracht heeft ontvangen.

18.3  Eventuele aanspraken van Opdrachtgever dienen binnen één jaar na het

ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever

zijn rechten heeft verwerkt.

18.4  Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor eventuele door

Opdrachtgever geleden gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade

wordt onder meer verstaan alle schade als gevolg van iedere vorm van gebruik

van onderzoeksuitkomsten door Opdrachtgever en derden.

18.5  Indien aan de zijde van Opdrachtgever of van derden niet tijdig dan wel

onjuiste of gebrekkige gegevens worden verstrekt, zal Opdrachtnemer voor de

gevolgen hiervan niet aansprakelijk zijn.

18.6  De totale aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer wegens een toerekenbare

tekortko­ming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde,

daaronder ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een tussen

partijen over­eengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van

directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen

prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is

met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen

prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.

in geen geval zal de totale aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor directe schade,

uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan €500.000,- (vijfhonderdduizend euro).

18.7  De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor schade door dood, lichamelijk

letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt in totaal nimmer

meer dan €500.000,- (vijfhonderdduizend euro).

18.8  Ongeacht het bepaalde in het voorgaande lid is de aansprakelijkheid van de

Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat de verzekering uitkeert, dan wel tot het­geen

door de verzekering is gedekt.

18.9  De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is uitgesloten voor:

− gevolgschade of indirecte schade;

− schade door gederfde winst, door gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of door

    verminderde goodwill;

− schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Opdrachtgever;

− schade verband houdende met het gebruik van door de Opdrachtgever aan de

   Opdrachtnemer voorgeschreven zaken zoals doch niet uitsluitend: installaties,

   ge­reedschappen, machines, materialen of data, informatie of programmatuur

   van derden;

− schade verband houdende met de inschakeling van door de Opdrachtgever

    aan de Opdrachtnemer voorgeschreven toeleveranciers. Bovendien is uitgesloten

    de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer wegens vermin­king, vernietiging of

     verlies van gegevens of documenten.

18.10  De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer,

zoals omschreven in de voorgaande leden van dit artikel, laten de overige uitsluitin­gen en

beperkingen van aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer uit hoofde van deze Voorwaarden

onverlet.

18.11  De in artikel 18.6 tot en met 18.10 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te

vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid

van de bedrijfsleiding van de Opdrachtnemer.

18.12  Tenzij nakoming door de Opdrachtnemer blijvend onmogelijk is, ontstaat de

aanspra­kelijkheid van de Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de

nakoming van een overeenkomst slechts indien de Opdrachtgever de Opdrachtnemer

onverwijld Schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering

van de tekortkoming wordt gesteld, en de Opdrachtnemer ook na die termijn

toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen.

De ingebrekestelling dient een zodanig volledig en gedetailleerd mogelijke

omschrijving van de tekortko­ming te bevatten dat de Opdrachtnemer daarop

adequaat kan reageren.

18.13  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds

dat de Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan

schriftelijk bij de Opdrachtnemer meldt.

18.14  Iedere vordering die de Opdrachtgever heeft op de Opdrachtnemer vervalt

door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van die vordering en in

elk geval na verloop van drie jaar na de levering door de Opdrachtnemer, ongeacht

de rechtsgrond van de vordering.

18.15  De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer voor alle schade voortvloeiende

uit aan­spraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek

in een product, installatie of systeem dat door de Opdrachtgever aan een derde is

gele­verd en dat mede bestond uit door de Opdrachtnemer geleverde apparatuur,

program­matuur of andere materialen, tenzij en voor zover de Opdrachtgever bewijst

dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

18.16  Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen

van aansprakelijkheid genoemd in de Voorwaarden gelden mede ten gunste van

alle (rechts)personen waarvan de Opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de

overeenkomst bedient en ten gunste van het concern waarvan het/zij of hij deel

uitmaakt.

18.17  Ten aanzien van goederen en diensten welke de Opdrachtnemer van een

derde heeft betrok­ken geldt dat de op de desbetreffende overeenkomst toepasselijke

(contracts- en/of ga­rantie) bepalingen mede van toepassing zijn op de overeenkomst

tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever, indien en voor zover de Opdrachtnemer

zich daarop beroept.


Artikel 19  Reclames

19.1  Onverminderd het bepaalde in artikel 11.3 geldt dat de Opdrachtnemer slechts

recla­mes in behandeling neemt indien deze binnen acht (8) dagen na de levering in

schriftelijke vorm door haar van de Opdrachtgever zijn ontvangen. Voor verborgen

gebreken geldt dat reclames alleen mogelijk zijn binnen de garantietermijn.

19.2  In afwijking van het in artikel 19.1 bepaalde, dient reclamering ten aanzien van

goederen waarvoor in verband met de levering een beproeving of keuring plaats­vindt

onmiddellijk te geschieden op de datum waarop de beproeving of keuring plaatsvindt

en ter plaatse waar deze beproeving of keuring plaatsheeft, en vervol­gens terstond

Schriftelijk aan de Opdrachtnemer te worden bevestigd.

19.3  Reclames kunnen alleen in behandeling worden genomen wanneer daarbij de

aard en de grond van de klachten nauwkeurig zijn opgegeven.

19.4  Reclames met betrekking tot een factuur dienen schriftelijk binnen acht (8) dagen

na de datum van die factuur bij de Opdrachtnemer te worden ingediend.

19.5  Indien de Opdrachtgever niet binnen de toepasselijke termijn of niet op de

voorge­schreven wijze reclameert, zal het geleverde geacht worden geheel aan de

over­eenkomst te voldoen en onvoorwaardelijk door de Opdrachtgever te zijn aanvaard

en goedgekeurd; een factuur ten aanzien waarvan binnen de termijn van acht (8) dagen

genoemd in artikel 19.4 niet op de voorgeschreven wijze is gereclameerd zal geacht

worden onvoorwaardelijk door de Opdrachtgever te zijn aanvaard en goedgekeurd.

19.6  Indien de Opdrachtnemer een reclame met betrekking tot het geleverde gegrond

acht, is de Opdrachtnemer uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen

of te repareren, zonder dat de Opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op enige

vergoeding.

19.7  Het indienen van een reclame ontslaat de Opdrachtgever nimmer van haar

betalings­verplichtingen jegens de Opdrachtnemer.

19.8  Retournering aan de Opdrachtnemer van het geleverde dan wel enig deel

daarvan, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande

uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming en verzendinstructies van de Opdrachtnemer

aan de Opdrachtgever.


Artikel 20  Vergunningen

20.1  De Opdrachtgever is er voor verantwoordelijk dat alle vergunningen, concessies,

licen­ties, toestemmingen e.d. die nodig mochten zijn voor het door de Opdrachtnemer

kun­nen leveren van de verkochte goederen en voor het anderszins door de Opdrachtnemer

kunnen voldoen aan haar verplichtingen tijdig en in de juiste vorm zullen zijn verkregen; de

kosten verbonden aan de verkrijging van dergelijke vergunningen, concessies, licenties,

toestemmingen e.d. zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

20.2  Het ontbreken van enige vergunning, concessie, licentie, toestemming e.d. Als

be­doeld in artikel 20.1 zal worden beschouwd als een toerekenbare tekortkoming

(wanprestatie) aan de zijde van de Opdrachtgever, en zal de Opdrachtgever niet ont­slaan

van enige van haar verplichtingen tegenover de Opdrachtnemer, noch aanlei­ding kunnen

zijn tot opschorting van de nakoming van enige verbintenis van de Opdrachtgever jegens

de Opdrachtnemer.

20.3  De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade welke direct of indirect mocht

wor­den veroorzaakt door het ontbreken van enige vergunning, concessie, licentie,

toe­stemming e.d. als bedoeld in artikel 20.1, en de Opdrachtgever vrijwaart de

Opdrachtnemer tegen aanspraken en vorderingen die verband houden met

dergelijke schade.


Artikel 21 Schade aan of door testmateriaal

21.1  Schade ontstaan aan testmateriaal dat door Opdrachtgever ter beschikking is

gesteld aan Opdrachtnemer, is voor rekening van Opdrachtnemer tenzij deze schade

is veroorzaakt door factoren die buiten de macht van Opdrachtnemer liggen.

21.2  Schade ontstaan door (het gebruik van) testmateriaal dat door Opdrachtgever aan

Opdrachtnemer ter beschikking is gesteld, is voor rekening van Opdrachtgever, tenzij

deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld van (het personeel van)

Opdrachtnemer.


Artikel 22  Geheimhouding en vertrouwelijke informatie

22.1  Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van de resultaten van

werkzaamheden en zal deze niet ter kennis brengen anders dan ingevolge wettelijke

verplichting of rechterlijk bevel.

22.2  Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie van

vertrouwelijke aard betreffende de werkwijze van Opdrachtnemer. Opdrachtgever

zal de door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte en de daarin vervatte kennis en

ideeën van opdrachtnemer uitsluitend gebruiken ter evaluatie van zijn belang bij

de verlening van de opdracht. Het hier bepaalde is tevens van toepassing op

voorstellen tot wijziging, aanvulling en/of uitbreiding van de opdracht.

22.3  Opdrachtnemer is bevoegd derden in te schakelen en staat in voor

geheimhouding door deze derden overeenkomstig artikel 22.1 en 22.2.

Ten behoeve van derden alsmede ten behoeve van medewerkers van

Opdrachtnemer gelden alle bepalingen betreffende uitsluiting of beperking

van de aansprakelijkheid van opdrachtnemer en betreffende vrijwaring

door de Opdrachtgever voor aanspraak derden.

22.4  Alle informatie die tijdens het haalbaarheidsonderzoek en de uitvoering

van de opdracht door partijen aan elkaar wordt verstrekt is strikt vertrouwelijk en

partijen verplichten zich tot geheimhouding daarvan. Deze

geheimhoudingsverplichting geldt ook indien de opdracht niet wordt gegeven.


Artikel 23  Beschikking en auteursrechten

23.1  Uitgebrachte rapporten mogen door Opdrachtgever slechts woordelijk, in

hun geheel en met vermelding van de naam van de Opdrachtnemer worden

gepubliceerd. Publiceren in een andere vorm is uitsluitend toegestaan na

schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer.

23.2  Het gebruik van het resultaat van de overeenkomst alsmede het gebruik

van de naam van de Opdrachtnemer voor commerciële doeleinden, is slechts

toegestaan na afzonderlijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.


Artikel 24  Intellectueel eigendom; intellectuele en industriële

eigendomsrechten

24.1  Opdrachtgever en Opdrachtnemer stellen bij het haalbaarheidsonderzoek

vast welk intellectueel eigendom, waaronder kennis, ervaring en andere informatie

behoort waartoe een der partijen is gerechtigd en die niet in kader van de opdracht

wordt ontwikkeld of zal ontstaan, alsmede hierdoor verkregen of hierop gevestigde

intellectuele eigendomsrechten. Onder dergelijke kennis, ervaring en andere

informatie wordt tevens verstaan door de partijen in het kader van de opdracht

aan elkaar ter beschikking gestelde stoffelijke objecten zoals, maar niet beperkt

tot, vloeistoffen, reagentia en prototypen; (productie)processen, werkwijzen,

knowhow en/of computerprogrammatuur.

24.2  Opdrachtgever en Opdrachtnemer definiëren alle kennis, ervaring en andere

informatie ontwikkeld of ontstaan binnen het kader van de opdracht, alsmede

hierdoor verkregen of hierop gevestigde intellectuele eigendomsrechten. Onder

dergelijke kennis, ervaring en andere informatie wordt tevens verstaan stoffelijke

objecten zoals, maar niet beperkt tot, vloeistoffen, reagentia en prototypen;

(produc­tie)processen, werkwijzen, knowhow en/of computerprogrammatuur.

24.3  Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem

toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en

regelgeving.

24.4  Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een opdracht aan

zijn zijde toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover

hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van

derden wordt gebracht.

24.5  Opdrachtgever verkrijgt de rechten en bevoegdheden voor het gebruik en

het toepassen van het intellectueel eigendom zoals beschreven onder

artikel 24.2 die hem toekomen op grond van de verstrekte opdracht.

24.6  Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de door de

Opdrachtnemer voor de Opdrachtgever ontwikkelde of ter beschikking gestelde

programmatuur, da­tabestanden, schema’s, apparatuur, opstellingen, installaties,

oplossingen, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals

voorbereidend materi­aal daarvan, berusten uitsluitend bij de Opdrachtnemer,

haar licentiegevers of haar toeleveranciers. De Opdrachtgever verkrijgt

uitsluitend de gebruiksrechten die bij de Voorwaarden en de wet uitdrukkelijk

worden toegekend. Deze gebruiksrechten zijn niet exclusief en niet

overdraagbaar aan derden. Ieder ander of verdergaand recht van de

Opdrachtgever is uitgesloten.

24.7  Indien onverhoopt mocht blijken dat een door de Opdrachtnemer

aan de Opdrachtgever verkocht goed in Nederland inbreuk maakt op een recht

van industriële of intel­lectuele eigendom van een derde, en de Opdrachtgever

te dier zake wordt aange­sproken, is de Opdrachtgever verplicht de Opdrachtnemer

daarvan terstond Schriftelijk op de hoogte te brengen. In dat geval heeft de

Opdrachtnemer naar eigen keuze ofwel het recht om dat goed te gebruiken

aan de Opdrachtgever te verschaffen, ofwel het goed zodanig te wijzigen dat

dit geen inbreuk meer maakt, ofwel een vervangend goed te leveren dat

geen inbreuk maakt, ofwel aan de Opdrachtgever nadat het goed van

haar is terugontvangen de koopprijs te restitueren onder aftrek van een

redelijke vergoeding voor de periode dat de Opdrachtgever het goed ter

beschikking heeft gehad. Ter zake van inbreuk op een recht van industriële

of intellectuele eigendom buiten Nederland zal de Opdrachtgever tegen

de Opdrachtnemer geen enkele aanspraak kunnen doen gelden en

geen enkele vorde­ring hebben.

24.8  De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de inbreuk op enig recht

van industriële of intellectuele eigendom dan wel enig ander exclusief

recht welke het gevolg is van:

− enige wijziging in of aan een door of namens de Opdrachtnemer

    verkocht of geleverd goed;

− enig gebruik van een dergelijk goed;

− enige toepassing van een dergelijk goed anders is dan welke de

   Opdrachtnemer heeft voorgeschreven of waarvan de Opdrachtnemer uitging;

− integratie met dan wel gebruik of toepassing in combinatie met niet door

    of na­mens de Opdrachtnemer verkochte en geleverde goederen;

− van een softwareaanpassing welke niet door of namens de Opdrachtnemer

   is ge­schied.


Artikel 25  Ingeschakelde derden

Opdrachtnemer is bevoegd om werkzaamheden na daarover overleg te hebben

gevoerd met Opdrachtgever, door derden uit te laten voeren. Opdrachtnemer is

uitsluitend verantwoordelijk voor door derden verrichte werkzaamheden indien

die derden door Opdrachtnemer zijn geselecteerd en betaald.Artikel 26  Toepasselijk recht en geschillen

26.1  Op alle offertes en overeenkomsten aangegaan door of namens de

Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het

Weens koopverdrag 1980 is uitgesloten.

26.2  Geschillen voortvloeiende uit een tussen de Opdrachtnemer en de

Opdrachtgever gesloten overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de

bevoegde rechter in het arron­dissement waarin de Opdrachtnemer gevestigd

is als rechter in eerste instantie, met dien verstande dat indien een bepaalde

rechter dwingendrechtelijk als competente rechter is aangewezen, het geschil

zal worden beslecht door de aldus aangewezen rechter als rechter van

eerste instantie, een en ander onverminderd het recht van de Opdrachtnemer

om beslag te leggen en andere voorlopige maatregelen te nemen of te doen

nemen op die plaats(en) voor die rechterlijke instanties waar dit de

Opdrachtnemer wenselijk voorkomt.

26.3  Het in artikel 26.2 bepaalde laat onverlet het recht van de Opdrachtnemer

om een geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels

bevoegde rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.


Artikel 27  Geldigheid

In geval enige bepaling van deze Voorwaarden geheel of ten dele niet geldig

en/ of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift,

rechterlijke uitspraak, of enige richtlijn, beslissing, aanbeveling of maatregel

van enige plaatselijke, regionale, nationale of supranationale autoriteit of instantie,

dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van

alle andere bepalingen van deze Voorwaarden. Indien een bepaling van deze

Voorwaarden niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in de vorige zin,

maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou

heb­ben, dan zal deze bepaling automatisch gelden met de meest

verstrekkende of om­vangrijkste beperktere omvang of strekking waarmede

of waarin zij wel geldig is.


Artikel 28 Google Analytics


Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", d.w.z. tekstbestanden die op de computer van de gebruikers opgeslagen worden om het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres van de gebruiker) wordt overgebracht naar servers in de Verenigde Staten en door Google daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteiten op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteiten en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Het IP-adres van de gebruiker bij Google Analytics wordt niet gecombineerd met andere gegevens waarover Google beschikt.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de toevoeging “anonymizelp ()” (activering van de IP-anonymiser), d.w.z. de IP-adressen worden door Google afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere lidstaten van de overeenkomst in de Europese Economische Ruimte.

Alleen bij uitzondering wordt het hele IP-adres door Google overgebracht naar een server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Zodoende wordt een verhoogde onherkenbaarheid gewaarborgd.

De gebruiker kan het gebruik van cookies weigeren door in de browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen de gebruikers er echter op dat ze in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunnen benutten. De gebruikers kunnen bovendien weigeren dat de gegevens, die door de cookies gegenereerd zijn en betrekking hebben op het gebruik van de website (incl. het IP-adres), geregistreerd worden evenals het verwerken van deze gegevens door Google, doordat de gebruiker een Browser-Plugin met hulp van de volgende, actuele link kan downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Door gebruik te maken van deze website geeft de gebruiker toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Terms and Conditions (NL)

PDF (ENG)